HZLAB20220908返回 Back

爱沙尼亚

Jrk nr. No Maaratav naitaja Parameter Katsetatav toode Products tested Metoodika Procedure
Fiiiisikalised katsed Physical tests
1 Tihedus (ostsilleeruva U-toru meetod) Density (oscillating U-tube method) Kiitteoli, bensiin, diislikutus, nafta, maardeained Fuel oil, gasoline, gasoil^ crude oil, lubricants ASTM D 4052-18a IP 365:2020 EVS-EN ISO 12185:2000
2 Muldade kuivainete erikaal Specific Gravity of Soil Solids Metallisulamid Alloys, Soils ASTM D5550-14
3 Veesisaldus Water content Kutteoli, diislikutus, maardeoli Fuel oil, diesel fuel, luboil ASTM D95-13 (2018) IP 74:2014 ISO 3733:1999
4 Leek pun kt suletud tiiglis Flash-Point in dosed cup Kutteoli, diislikutus, maardeoli Fuel oil, diesel fuel, luboil ASTM D93-20 IP34:2016 EVS-EN ISO 2719:2016
5 Leekpunkt lahtises tiiglis Flash point in open cup Kutteoli, maardeained Fuel oil, lubricants ASTM D92-18 IP 36:2002 EVS-EN ISO 2592:2017
6 Kinemaatiline viskoossus Kinematic viscosity Kutteoli, diislikutus, nafta, maarded Fuel oil, gasoil, crude oil, lubricants ASTM D445-19a IP 71:2017 EVS-EN ISO 3104:2020
7 Stabiilsuse ja uhilduvuse maaramine Determination of stability and compatibility Kutteoli Fuel oil ASTM D4740-20
8 Fraktsioonkoostis (automaatne/manuaalne) Distillation characteristics (automated/manual) Nafta, bensiin, diislikutus, lennukikiitus Crude oil, gasoline, gasoil, aviation fuels ASTM D86-20b IP 123:2014 EVS-EN ISO 3405:2019
9 Oksudatsioonistabiilsus -induktsiooniperioodi meetod Oxidation Stability _ Induction Period Method Bensiin Gasoline ASTM D525-12a(2019) EVS-EN ISO 7536:2000
10 Lenduvate ainete sisaldus* Volatile matter content Kivisusi, koks Coal, coke EVS-ISO 562:2018
11 Kiittevaartus, kalorimeetrilise pommi meetod Calorific value, calorimeter bomb method Kivisusi, koks Coal, coke EVS-ISO 19282016
12 Elektrijuhtivus Electrical conductivity Diislikutus Gasoil ASTM D2624-15
13 Ma^rimisvoime Evaluating lubricity Diislikutus Gasoil EVS-EN ISO 12156-1:2018 ASTM D6079-18
14 Hangumispunkt Pour point Kutteoli, diislikutus, nafta, maarded Fuel oil, gasoil, crude oil, lubricants ASTM D97-17b IP 15:2017 EVS-EN ISO 3016:2019
15 Hangumispunkt toornaftas Pour Point of Crude Oils Toornafta Crude oil ASTM D5853-17a
16 Jahvatusvoime indeks Hardgrove grindability Index Kivisiisi Coals, antracites ISO 5074:2015
17 Hag ustu mispun kt Cloud point Naftasaadused Petroleum products ASTM D2500-17a IP 219:2013 EVS-EN ISO 3015:2019
18 Kiilmfiltreeritavuspunkt Cold filter plugging point CFPP Diislikutus, kutteoli Gasoil, fuel oil IP 309:2016
19 ASTM varvus ASTM colour Naftasaadused Petroleum products ASTM D1500-12(2017)
20 Tuhasisaldus Ash content Tahked kutused Solid fuels ISO 1171:2010
21 Sulavus Fusibility Kivisiisi, koks Coal, coke ASTM D1857/D1875M-18
22 Oli imavus Oil retention Mineraalvaetised Mineral fertilisers EC Regulation 2003/2003 Annex III Art.3, Method 2
23 Fraktsiooni koostis, soelumismeetod Particle size, sieving test Mineraalvaetised Mineral fertilisers EC Regulation 2003/2003 Annex III Method 5
Fraktsiooni koostis, soelanaluus Fraction content, sieving test EVS-EN 1235:2000/Al: 2003 ISO 8397:1988
24 Kaldenurk Angle repose Puistematerjal Bulk material IMSBC Code 2018
25 Vastupanu lohkemisele Resistance to detonation of mineral fertilisers Mineraalvaetised Mineral fertilisers EC Regulation 2003/2003 Annex III Art. 4, Method 4.4.1.1
26 Nitraati sisaldavate vaetiste eksotermiline lagunemine Selfsustaining exothermic decomposition of fertilizers containing nitrates Mineraalvaetised Mineral fertilisers UN Manual of tests and Criteria, test method 38.2.4 Sec 38 Seventh revised edition, 2019
27 Polemiskiirus Burning rate Mineraalvaetised Mineral fertilisers UN Manual of Tests and Criteria, Section 34 Seventh revised edition, 2019
28 Meta II ide korrosiooni katse Test method for corrosion to metals Mineraalvaetised Mineral fertilisers UN Manual of Tests and Criteria, section 37 p. Cl Seventh revised edition, 2019
29 Niiskuspunkt Flow moisture point Meta Hi ja mineraalide kontsentraadid, kivisusi Metals and coals concentrates, ores, fines
TSMBC Code 2018 Anoendix
2P.1.2;P.1.3;1.4;1.5
30 Niiskuse veeldumispiir Metallisulamid ISO 12742:2020
Flow moisture limit Alloys, Soils IMSBC Code 2018 Appendix 2 p. 1.1
31 Puistetihedus* Bulk density* Pelletid Pellets EVS-EN ISO 17828:2015
32 Tuhasulamiskarakteristikud* Ash fusibility* Pelletid Pellets EVS-EN ISO 21404:2020
33 Pikkus* Length* Pelletid Pellets EVS-EN ISO 17829:2015
34 Mehhaaniline vastupidavus* Mechanical durability^ Pelletid Pellets EVS-EN ISO 17831-1:2015
35 Lammastiku maaramine ja toorproteiini sisalduse arvutamine Kjeldahl meetodil Determination of the nitrogen content and calculation of the crude protein content -Kjeldahl method Teravili ja teravilja tooted Cereals and cereal products EVS-EN ISO 20483:2013
36 Peenosakeste sisalduse maaramine Fines content Pelletid Pellets EVS-EN ISO 18846:2016
37 Isekuumenemine (temperatuuG aeg) Self heating (temperature, time) Puistekaup Bulk substances UN Manual of Tests and Criteria, Section 33, Test No 4, 2019
Tiitrimine Titration
38 Merkaptaanne vaavel Mercaptan Sulphur Toornafta, bensiin, naftaleen, lennukikutus, petroleum, diislikutus, kutteoli ja vaakuumoli Crude oil, gasoline, naphtha, aviation fuels, kerosene, gasoil, fuel oil and vacuum gasoils ASTM D3227-16 IP 342:2014
39 Happearv Add number Naftasaadused Petroleum products ASTM D664-18e2 ASTM D974-14e2 IP 139:2017
40 Raud Total iron Metallisulamid Iron Ores (HBIf DRIf IOP) ISO 2597-1:2006
41 Kloor Chlorine Kivisusb koks Coal, coke ASTM D4208-19
42 Kloor Chlorine Mineraalvaetised Mineral fertilisers EC Regulation 2003/2003 Annex III Method 6
43 Polevad koostisosad Combustible ingredients Mineraalvaetised Mineral fertilisers EC Regulation 2003/2003 Annex III Method 3
44 Lammastik Nitrogen Susinik Carbon Vesinik Hydrogen Kivisusi, koks Coal, coke ASTM D5373-16
45 Lammastik Nitrogen Mineraalvaetised Mineral fertilisers
EC Regulation 2003
Annex IV Method 2.3.3
EVS en 15478:2009
46 Nitraat- ja ammooniumlammastik Nitric and ammoniacal nitrogen Mineraalvaetised Mineral fertilisers EC Regulation 2003/2003 Annex IV Method 2.2.3 EVS-EN 15476:2009
47 Ammoniumlammastik Ammoniacal nitrogen Mineraalvaetised Mineral fertilisers EC Regulation 2003/2003 Annex IV Method 21 EVS-EN 15475:2009
48 Kroom Chromium Metallisulamid Ferrochrome GOST 21600.17-83
49 Mangaan Manganese Metallisulamid Ferroalloys ISO 4159:1978
Gravimeetria Gravimetric
50 Tahked osised Sediments Kutteoli, diislikutus, nafta Fuel oil, gasoil, crude oil ASTM D473-07(2017)el IP 53:2014 EVS-EN ISO 3735:2000
51 Tahked osised Total sediment Kutteoli Fuel oi ASTM D4870-18 IP 375:2018
52 Tahked osised Total sediment Kutteoli Fuel Oil ISO 10307-1:2009 ISO 10307-2:2009
53 Tuhasus Ash Kutteoli, bensiin, diislikutus Fuel oUf gasoline, gasoil ASTM D482-19 IP 4:2012 EVS-EN ISO 6245:2003
54, Koksiarv Carbon residue Naftasaadused, rasvhapete metuulestrid (FAME) Petroleum products, fatty acid methyl ester (FAME) EVS-EN ISO 10370:2014 ASTM D4530-15(2020)
55 Rani Silicon Metallisulamid Ferroalloys ISO 4158:1978
56 Rani Silicon Metallisulamid Ferrochrome GOST 21600.3-83
57 Fosfor Phosphorus Mineraalvaetised Mineral fertilisers EC Regulation 2003/2003 Annex IV Method 3.1.4/3.1.6-3,2 EVS-EN 15920:2011 EVS-EN 15959:2011 EVS-EN 15957:2011 ISO 6598:1985
58, Niiskus Moisture Mineraalvaetised Mineral fertilisers EVS-EN 12049:2000 AOAC 965.08 EVS-EN 12048:2000
59 Niiskus* Moisture^ Biokutused, pelletid Solid biofuels, pel/ets EVS-EN ISO 18134-1:2015
60 Niiskus Moisture Teravili ja teravilja tooted Cereasf and cereal products EVS-EN ISO 712:2010
61 Niiskus Moisture Kivisusi, koks Coafr coke ISO 589:2008
62 Sulfaadid Sulphates Mineraalvaetised Mineral fertilisers
EC Regulation 2003/2003
Annex IV Method 8.9
EVS-EM 15749:2009
63 Tuhasus* Ash* Biokutused, pelletid Solid biofuels, pellets EVS-EN ISO 18122:2015
64 Veeslahustuv kaalium Water soluble potassium Mineraalvaetised Mineral fertilisers EC Regulation 2003/2003 Annex IV Method 4.1 EVS-EN 15477:2009
65 Vaik Gum Lennukikutus, bensiin Aviation fuel, gasoline ASTM D381-19 EVS-EN ISO 6246:2017
66, Oldsaastatus Total contamination Naftasaadused Petroleum products EVS-EN 12662:2014
Arvutuslik Calculation
67 Eripolemissoojus Net and gross heat Naftasaadused Petroleum products ASTM D4868-17
68 Tsetaanindeks Cetane index Diislikutus Gasoil ASTM D4737-10(2016)
Visuaalne Visual
69 Korrosiivsus vaskplaadikatsel Corrosiveness to copper by copper strip test Naftasaadused Petroleum products ASTM D130-19 IP 154:2018 EVS-EN ISO 2160:2000
70, Vaba vesi ja tahked osised Free water and particulate contammaUon Naftasaadused Petroleum products ASTM D4176-20
71 Varvus, Saybolt meetod Colour, Saybolt method Bensiin Gasoline ASTM D156-15
72 Vaavel, Doctor test Sulphur, Doctor test Bensiin Gasoline IP 30:2015
73 Toru deformatsioon detoneerimise ajal labi lohe Determination of ability of a substance to propagate detonation under confinement in a steel tube Mineraalvaetised Mineral fertilisers UN Manual of Tests and Criteria, section 11, 12 test series 1, 2, type 1(a), 2(a) Seventh revised edition, 2019
74 Toru deformatsioon kuumutamisega, Koenen test Determination of sensitiveness of a substance to intense heat under high confinement, Koenen test Mineraalvaetised Mineral fertilisers UN Manual of Tests and Criteria, section 11, 12, Test series 1, 2, test 1(b), 2(b) Seventh revised edition, 2019
75, Surve all oleva aine suutamise moju maaramine Determination of effects of igniting a substance under confinement Mineraalvaetised Mineral fertilisers UN Manual of Tests and Criteria, section 11, 12, Test series 1, 2, test 1(c), ⑴,2(c), (i) Seventh revised edition, 2019
Spektromeetria Spectrometry
76 Vaavel Sulfur Naftasaadused Petroleum products ASTM D4294-16el IP 336:2014 ISO 8754:2003
77 Vaavel Sulfur Vedelkutused Liquid fuels IP 490:2019 EVS-EN ISO 20846:2019
78 Vaavel* Sulfur Kivisusi, koks Coal, coke ASIM bblllb-lb
ASTM D 4239-18e1
79 Vaavel Sulfur Metallisulamid Ferroalloys  ISO 4935:1989
80 Susinik Carbon Metallisulamid Alloys EVS-EN ISO 9556:2003
81 Biureet Biuret Karbamiid Urea EC Regulation 2003/2003 Annex IV Method 2.5 EVS-EN 15479:2009
82 Vesiniksulfiit Hydrogen sulphide Naftasaadused Petroleum products IP399:2016
83 Fosfor Phosphorus Metallisulamid Ferrochrome GOST 21600.4-83
84 Fosfor Phosphorus Metallisulamid, Raud kontsentraadid Ferroalloys, Iron Ore concentrates ASTM E1070-17a
85 Vask Copper Mineraalvaetised Mineral fertilisers EC Regulation 2003/2003 Annex III Method 7
86 Mikroelemendid (Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, V ja Zn)* Microelements (Cd, Co, Cr, Cu, Hgf Mnf Mo, Ni, Pb, Sb, V, Zn)* Biokutused, pelletid Solid biofuels, pellets EVS-EN ISO 16968:2015
87 Susinik* Carbon* Vesinik* Hydrogen^ LSmmastik* Nitrogen* Pelletid Pellets EVS-EN ISO 16948:2015
Induktiivselt seotud plasma optilise emissiooni spektromeetria ICP-OES
Inductively coupled plasma optical emission spectrometry ICP-OES
88
Alumiinium
Aluminium

Rani
Silicon

Vanaadium
Vanadium

Nikkei
Nickel

Raud
Iron

Naatrium
Sodium

Kaltsium
Calcium

Tsink
Zink

Fosfor
Phosphorus
Kutteoli Fuel oil IP 501:2019
Aatomabsorptsioon spektrofotomeetria
Atomic absorption spectrometry (AAS)
89
Nikkei Nickel Vanaadium Vanadium NaatriumSodium
Sodium
Raud Iron
Naftasaadused Petroleum products ASTM D5863-00a(2016)
90 Mikroelemendid (SiO2,AI2O3,Fe2O3,CaO,MgO,TiO2,K2O,MnO2,Na2O)* Microelements(SiO2,AI2O3,Fe2O3,CaO,MgO,TiO2,K2O,MnO2,Na2O)* Kivisusi, koks Coal, coke ASTM D3682-13
Elektrokeemilised katsed E/ectrochemichal determination
91 pH pH Mineraalvaetised Mineral fertilisers EC Regulation 2003/2003 Annex III Method 4
92 Vaavel* Sulphur* Pelletid Pellets EVS-EN ISO 16994:2016
Kloriidid* Chloride*
93 Kuttevaartus* Calorific value* Pelletid Pellets EVS-EN ISO 18125:2017
Jrk nr. No Maaratav naitaja Parameter Katsetatav toode Products tested Metoodika Procedure
Mahtanaluiis Volumetric analyses
94 Vesi Water Vedel ammoniaak Liquid ammonia GOST 28326.1-89
Spektromeetria Spectrometry
95 Raud Iron Vedel ammoniaak Liquid ammonia GOST 28326.5-89
96 Oli Oil Vedel ammoniaak Liquid ammonia GOST 28326.4-89
Infra punaspektromeetria Infrared spectrometry
97 Oli Oil Vedel ammoniaak Liquid ammonia GOST 28326.3-89
Tegevused vSljaspool laborit. Activities outside the laboratory
Jrk nr. No Maaratav naitaja Parameter Katsetatav toode Products tested Metoodika Procedure
Koguste mootmine (mass) Measurement of quantity (Weight)
98 Kauba massi mootmine laeval suvisemarkide jargi Koik puistlastid All bulk cargoes API MPMS Chapter 17.14.1 Measurement of Bulk Cargoes by
Quantity measurement by draft survey Draft Survey - Ocean-going Vessels. First edition October 2019
99 Koguste mootmine / arvutamine Quantity measurement / calculation Naftasaadused, polevkivioli tooted Petroleum products, shale oil products API MPMS Chapter 12.1.1. Calculation of Static Petroleum Quantities - Upright Cylindrical Tanks and Marine Vessels Fourth edition, February 2019
100 Koguste mootmine raudtee mahutites Quantity measurement in Tank Cars Naftasaadused, polevkivioli tooted Petroleum products, shale oil products API Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 3 Tank gauging Section 2 Standard Practice for Gauging Petroleum and Petroleum Products in Tank Cars First Edition, August 1995 Reaffirmed, May 2013 1/lHCTpyKTMBHbie yKwaHHH no onpe^eneHMio seca HajiwBHbix rpy3OB b uwcTepHax. YTB.r/i.ynp. earoHHoro X03AMCTBa MFIC 2003
101, Koguste mootmine laevamahutites Quantity measurement on Board Tank Vessels Naftasaadused, polevkivioli tooted Petroleum products, shale oil products API MPMS Chapter 17 - Marine Measurement. Section 2 -Measurement of Cargoes On Board Tank Vessels Second Edition, May 1999 Reaffirmed, September 2011
102 Ammoniaagi koguse mootmine kaldamahutites ja laevadel Quantity measurements of liquefied ammonia in shore tanks and vessels Vedelad kemikaalid Liquid chemicals M 09, 13.02.2017 
103, Tukikauba koguse mootmine Piece goods measurement (tally survey) Koik puistlastid All bulk cargoes EVS 746:2010
Koguste mootmine (maht) Measurement of quantity (Volume)
104 Vedelike (va naftasaadused) koguste mootmine Liquid (except petroleum products)          quantity measurement Vedelvaetised Liquid fertilizers API MPMS Chapter 17.12 -Procedures for Bulk Liquid Chemical Cargo Inspections. Second edition, August 2015
Mahuga seotud mootmised Volume related measurements
105. 106. Temperatuuri    mootmine elektroonilise termomeetriga Temperature determination using portable electronic thermometers Naftasaadused, polevkivioli tooted Petroleum products, shale oil products API MPMS Chapter 7 - Temperature Determination. Section 2 - Portable Electronic Thermometers. Third edition, May 2018
Sugavuste       mootmine mahutites Gauging in tanks Naftasaadused, polevkivioli tooted Petroleum products, shale oil products API MPMS Chapter 3.1A - Tank Gauging Standard Practice for the Manual Gauging of Petroieum and Petroteum Products.Third edition,August 2013 Reaffirmed,December 2018
Proovivotmine Sampling
107 Proovivott* Sampling * Kutteoli, bensiin, diislikutus, lennukikutus, nafta, toornafta, naftasaadused, naftaleen, maardeained, maardeoli, vaakuumoli, rasvhapete metuulestrid (FAME) Fuel oil, gasoline, gasoilf aviation fuels, crude oil, petroleum products, naphtha, lubricants,. Iuboilf vacuum gasoil, fatty add methyl ester  FAME) API MPMS Chapter 8.1 Standard Practice for Manual Sampling of petroleum and Petroleum Products Fifth Edition, September 2019